Banner
afbeelding kids

 

Onze school

Wij zijn een openbare school. Dit houdt in dat kinderen met een verschillende achtergrond bij ons welkom zijn. Wij houden rekening met de levensovertuiging van een ieder. Onderstaande zijn belangrijke speerpunten van onze toegankelijke school.

Kunstzinnige basisschool

Kunstzinnige basisschool

Kunstzinnige basisschool

De Triangel is een Kunstzinnige Basisschool. Dit houdt in dat onze school extra aandacht besteedt aan creativiteit, kunst en cultuur. We werken samen met de SKVR en Villa Zebra en we bezoeken regelmatig verschillende musea en kunstenaars in de wijk. Kunstenaars geven lessen Beeldende Vorming aan onze leerlingen. De vakken drama en handvaardigheid worden gegeven door vakleerkrachten. De muzieklessen worden verzorgd door vakleerkrachten van de SKVR. Wij nemen deel aan IKEI: Ieder Kind Een instrument.

De organisatie van de school:

De organisatie van de school:

Ons team heeft geregeld overleg over het onderwijs in de groepen, onderlinge hulp, het organiseren van activiteiten, enzovoorts. Sommige groepen krijgen les van twee leerkrachten (die parttime werken) terwijl andere groepen één leerkracht hebben. Er wordt les gegeven volgens een vooraf opgesteld activiteitenplan. Daarin staan alle, voor die groep belangrijke, activiteiten en/of vakken vermeld.

Kwaliteitsbewaking

Kwaliteitsbewaking

Wij werken continue aan een verdere verbetering van de kwaliteit van ons onderwijs. Voorbeelden zijn het invoeren van moderne onderwijsmethoden en het invoeren van nieuwe lesmethoden, alsmede de scholing van leerkrachten op het gebied van o.a. hoogbegaafdheid, begrijpend lezen, rekenen etc. De leerlingen op de Triangel zijn gegroepeerd naar leeftijd. Groepsvorming is belangrijk voor kinderen. Binnen deze groepen wordt onderwijs gegeven op verschillende niveaus, zodat alle kinderen onderwijs op maat krijgen. Het zelfstandig werken is hierbij erg belangrijk. Kinderen leren vanaf groep 1 dat je op sommige momenten de juf of meester even niet mag storen. Die heeft dan de gelegenheid aandacht te geven aan kinderen die dit nodig hebben. Het zelfstandig werken draagt bij aan de autonomie van de kinderen in het leerproces. Dit bevordert de leerresultaten. Dat heeft tot verbeterde resultaten op het gebied van taal en rekenen geleid. De kinderen leren ook werken met een dagtaak en/of weektaak. Zo wordt de lestijd optimaal benut. Deze manier van werken wordt uitgelegd tijdens de informatieavond aan het begin van het schooljaar door de leerkrachten.

Schoolbibliotheek

Schoolbibliotheek

Schoolbibliotheek

Lezen is heel belangrijk voor de taalontwikkeling bij kinderen en het is leuk om te doen. De Triangel heeft daarom een eigen schoolbibliotheek. Alle leerlingen van groep 1 t/m 8 kunnen boeken lenen. Deze boeken mogen, na toestemming van de leerkracht, in een tasje mee naar huis worden genomen. Het lidmaatschap kost 1 euro per schooljaar. Met dit geld worden nieuwe boeken aangeschaft. Bij beschadiging of verlies moet het boek vergoed worden.

Computers

Computers

De computer is een belangrijk hulpmiddel in het onderwijs. De computer wordt gebruikt om het leren van andere vakken te ondersteunen, zoals rekenen, spelling, topografie etc. In alle groepen worden computers gebruikt. Uiteraard wordt er aandacht besteed aan veilig gebruik maken van het internet.

Veilige sfeer

Veilige sfeer

De openbare basisschool De Triangel biedt een veilige sfeer, waarin kinderen zich prettig voelen.

Duidelijke regels

Duidelijke regels

Wij stellen duidelijke regels, zodat kinderen weten waar zij aan toe zijn. De nadruk ligt op een respectvolle omgang met elkaar.

Ruime speelplaats

Ruime speelplaats

De ruime, zonnige speelplaats, veilig afgeschermd, is een prachtige speelplek.

Aandacht voor basisvaardigheden

Aandacht voor basisvaardigheden

Wij schenken in ruime mate aandacht aan basisvaardigheden zoals taal, rekenen en wereldoriëntatie, maar er is ook ruimte voor de creatieve vakken.

Computers in eigen lokaal

Computers in eigen lokaal

In alle groepen wordt gewerkt met computers in het eigen lokaal.

Vakleerkrachten

Vakleerkrachten

De lessen handvaardigheid en gymnastiek worden voor een groot deel door vakleerkrachten gegeven. De gymzaal is direct naast de school gelegen.

Goede basis voor voortgezet onderwijs

Goede basis voor voortgezet onderwijs

De ex leerlingen van De Triangel doen het goed in het voortgezet onderwijs.