Banner
afbeelding kids

 

Nieuws

Belangrijke informatie begin schooljaar

Belangrijk

De wekker op tijd, bijkletsen met je klasgenoten, je nieuwe juf of meester leren kennen.. de eerste schooldag zit er al weer op!
We zijn feestelijk gestart met een voorstelrondje op het plein. Wat een leuke reacties hebben we daarop gekregen! 
Daarna gingen alle kinderen naar hun eigen groep. Weer flink wennen na zo lange zomervakantie!

In de groepen
De komende periode wordt er in de klassen veel aandacht besteedt aan groepsvorming. Dat houdt in dat kinderen elkaar (opnieuw) leren kennen, afspreken wat voor groep zij willen en zullen zijn en de nieuwe regels en routines oefenen. We doen veel kanjeroefeningen en spreken over hoe gewenst gedrag er voor iedereen uitziet.

Post voor thuis
Bij de start van het schooljaar ontvangt uw kind altijd een pakketje met informatie voor thuis. De schoolgids en de jaarplanner krijgt uw oudste kind op school mee. Op de planner vind u alle vakanties, vrije dagen en activiteiten. Ook kunt u hierop zien op welke dagen de kinderen gym of zwemmen hebben. 
Daarnaast ontvangt u per kind ook ander papierwerk: het deelnameformulier voor de schoolbibliotheek, de brief over de jaarlijkse ouderbijdrage en het toestemmingsformulier voor foto's en video's.
Let op: deze laatste hoeft u alleen in te vullen als er wijzigingen zijn.

De school app & Parro
Belangrijk: U krijgt ook een brief mee over Parro. Naar aanleiding van de enquete vorig schooljaar en onze eigen bevindingen, hebben we besloten dat de huidige schoolapp niet voldoet. Daarvoor in de plaats gaan we werken met Parro. Deze app is gekoppeld aan het leerlingvolgsysteem dat de school gebruikt en biedt bijvoorbeeld ook de mogelijkheid om u via de app in te tekenen voor bijv. gesprekken. Om hiervan gebruik te kunnen maken, moeten we u een activatiecode toesturen per e-mail. Wilt u er alstublieft voor zorgen dat het strookje met uw e-mailadres zo snel mogelijk op school terechtkomt?

Op tijd op school
Ook in het nieuwe schooljaar is het weer belangrijk om op tijd op school te komen. Te laat komen is vervelend voor het kind zelf, maar stoort ook de les van de andere kinderen. 

We hanteren, volgens het beleid van de gemeente Rotterdam, dezelfde afspraken als vorig jaar:
- Alle lessen starten om 8.20 uur. De kinderen moeten op die tijd in de klas zitten.
- Na 3x te laat neemt de leerkracht contact met u op, na 6x ontvangt u een brief en na 9x neemt de schoolleiding contact met u op. Na 12x te laat wordt een melding gedaan bij leerplicht.
- Let op: als u te laat bent, kunt u als ouder niet meer meelopen naar de klas. Dit stoort op de gang, vanwege alle ramen leidt dit de kinderen erg af. Er staat altijd iemand van het team bij de deur, deze collega zorgt ervoor dat uw kind goed in de klas terecht komt. 
- De bovenbouwkinderen (groep 5-8) kunnen zelfstandig de school en klas binnenkomen. U hoeft dus als ouder niet meer mee te lopen. Als er iets belangrijk is, bent u uiteraard welkom om even kort iets te melden bij de leerkracht, maar deze heeft 's ochtends geen tijd voor echte gesprekken. De aandacht moet immers naar de kinderen gaan! In dat geval kunt u natuurlijk een afspraak plannen.

Verkeerssituatie
De verkeerssituatie rondom de school is bij het in- en uitgaan van de school vaak behoorlijk hectisch. Als het even kan, willen we u vragen of u uw kinderen lopend of met de fiets kunt brengen. Komt u toch met de auto, parkeer dan echt alleen op toegestane plekken. De ervaring leert helaas dat foutparkeren leidt tot onveilige situaties en ongelukken. We gaan er vanuit dat iedereen er aan meewerkt om ongelukken te voorkomen!

Herinnering inschrijven kennismakingsgesprek
Gymtijden 2019-2020
Kwaliteitsbewaking

Kwaliteitsbewaking

Wij werken continue aan een verdere verbetering van de kwaliteit van ons onderwijs. Voorbeelden zijn het invoeren van moderne onderwijsmethoden en het invoeren van nieuwe lesmethoden, alsmede de scholing van leerkrachten op het gebied van o.a. hoogbegaafdheid, begrijpend lezen, rekenen etc...

Lees meer

De identiteit van de school

De identiteit van de school

Wij zijn een openbare school. Dit houdt in dat kinderen met een verschillende achtergrond bij ons welkom zijn. Wij houden rekening met de levensovertuiging van een ieder. Kinderen leren zo om respectvol met elkaar om te gaan...

Lees meer

Kunstzinnige basisschool

Kunstzinnige basisschool

De Triangel is een Kunstzinnige Basisschool. Dit houdt in dat onze school extra aandacht besteedt aan creativiteit, kunst en cultuur. We werken samen met de SKVR en Villa Zebra en we bezoeken regelmatig verschillende musea en kunstenaars in de wijk...

Lees meer

Passend onderwijs

Passend onderwijs

Per 1 augustus 2014 is de zorgplicht ingevoerd. Dit betekent dat scholen ervoor moeten zorgen, dat ieder kind dat op hun school zit, of dat zich bij hun op school aanmeldt, een passende onderwijsplek krijgt binnen het samenwerkingsverband...

Lees meer