Banner
afbeelding kids

 

Schoolgids

In de schoolgids kunt u informatie vinden over het onderwijs op De Triangel.

1 Onze school

1 Onze school

1 Onze school

1.1 Profiel van de school

OBS De Triangel is met haar twee gebouwen gevestigd in de Rotterdamse wijk Charlois. Met meer dan 300 leerlingen zijn we een school van gemiddelde grootte. Door de organisatie (o.a. klassengrootte, twee naast elkaar gelegen gebouwen en fysieke inrichting) voelt de school geborgen en persoonlijk aan.

Onze school heeft een kunstzinnig profiel. Dat betekent dat wij ruim aandacht besteden aan verschillende kunstzinnige disciplines en het ontwikkelen van (persoonlijke) vaardigheden die hiervoor nodig zijn.


1.2 Visie en kernwaarden

Een kind heeft aan het eind van de basisschoolloopbaan bij ons een duidelijke rugzak:

  • Een goede basis in taal en rekenen
  • Kennis van de wereld om zich heen
  • Toegerust op de maatschappij: Vol zelfvertrouwen zijn wie je bent, rekening houden met anderen en je talenten inzetten voor het maatschappelijke belang is de grondhouding.
  • Zicht op eigen talenten, ambities en ontwikkelmogelijkheden en de vaardigheden om deze ambities na te streven.

Om dit te realiseren ontwikkelen wij ons onderwijs aan de hand van een aantal kernwaarden: vertrouwen, kwaliteit en diversiteit.
Vertrouwen is voor ons de basis. Een kind moet zich prettig voelen op school, dat kan als er vertrouwen is in zichzelf en in de ander. We kunnen alleen een positief leer- en werkklimaat realiseren als we erop vertrouwen dat de ander het ook goed bedoeld. Bij ons is het uitgangspunt dat we het beste met elkaar voor hebben.
Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel: wat we doen, moet goed zijn. Het gaat hier immers om de ontwikkeling van kinderen! Natuurlijk is de praktijk weerbarstig, maar we maken altijd zorgvuldige afwegingen om de kinderen een zo goed mogelijk onderwijsaanbod te kunnen bieden.
De Triangel is een basisschool waarin diversiteit niet alleen gezien wordt, maar gekoesterd. Kinderen zijn allemaal verschillend en brengen iets unieks mee naar onze school. Op school leren we verschillen en overeenkomsten zien, ermee omgaan en juist ook ons onderscheidend vermogen uitbouwen.


1.3 Schoolregels

Op onze school vinden we een goede omgang met elkaar ontzettend belangrijk. We hebben daarom een vijf belangrijke regels centraal in de hele school:
1  We vertrouwen elkaar.
2  We helpen elkaar.
3  We werken samen.
4  We hebben plezier.
5  We doen mee.

Deze afspraken passen bij onze pedagogische opvatting en de aanpak voor sociaal-emotionele ontwikkeling (Kanjertraining). De regels gelden voor alle kinderen, ouders en teamleden, van groep 1 tot en met groep 8.

Naast deze basisregels hebben we, voor de goede orde, een aantal vaste procedures en afspraken vastgesteld in protocollen.

2 Organisatie van het onderwijs

2 Organisatie van het onderwijs

2 Organisatie van het onderwijs

OBS De Triangel heeft twee, naast elkaar gelegen locaties. De locatie Landmanstraat huisvest de groepen 1 t/m 4, de speelzaal voor de kleuters en de kantoorruimte voor de intern begeleider onderbouw / schoolmaatschappelijk werk. De locatie De Quackstraat huisvest de groepen 5 t/m 8, de administratie en kantoorruimte voor de intern begeleider bovenbouw en de directie.


2.1 Organisatie

Het onderwijs is opgebouwd volgens het jaarstofklassensysteem: kinderen zijn op leeftijd ingedeeld in een jaargroep met een vaste leerkracht(en) en krijgen een leeftijdsadequaat leerstofprogramma. Uiteraard is hier ruimte voor differentiatie (zie 3.3), maar de lesstof en de lesdoelen zijn voor alle kinderen grotendeels hetzelfde. Dat betekent niet dat de verwerking hiervan er voor alle kinderen hetzelfde uitziet. Als school zoeken we steeds naar manieren om nog meer maatwerk te kunnen leveren, zodat we nog beter kunnen aansluiten bij de onderwijsbehoeften van onze leerlingen.

In groep 1/2 werken we met samengestelde groepen: jongste en oudste kleuters samen in een groep. Jonge kinderen ontwikkelen zich soms grillig en leren juist in het spelen met elkaar ontzettend veel. Door de gecombineerde groepen krijgen alle kleuters voldoende mogelijkheid voorbeeldgedrag te zien en te imiteren of juist voor te doen en uit te leggen aan de jongere kinderen. In kleine groepjes wordt gewerkt (en vooral gespeeld) om bepaalde doelen eigen te maken.

De groepsleerkracht is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen in de groep, dus is daarmee ook het eerste aanspreekpunt voor kinderen en ouders. Op OBS De Triangel zijn de groepen daarnaast ingedeeld in bouwen, waarbinnen de teamleden nauw samenwerken aan lesvoorbereidingen, projecten en kwaliteitsontwikkeling. Elke bouw wordt aangestuurd door een bouwcoördinator, welke samen met de directie het managementteam van de school vormen.
De intern begeleider heeft een taak in de kwaliteitszorg op school, alsook een coördinerende/ondersteunende rol bij leerlingen waar meer zorg nodig is.


2.2 Kunst, leertijduitbreiding en Lekker Fit!

OBS De Triangel is een Children’s Zone school. Dat betekent dat we op basis van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid onze leerlingen een aantal extra uren onderwijs kunnen bieden, zodat zij zich maximaal kunnen ontwikkelen. Wij besteden, net als andere basisscholen, nadrukkelijk aandacht aan basisvaardigheden als taal, lezen en rekenen.

Daarnaast kiezen we heel bewust voor een breed onderwijsaanbod, dat zich richt op ontplooiing van andere vaardigheden en talenten. Denk daarbij aan de ontwikkeling van sociale vaardigheden, maar ook aan wereldoriëntatie, burgerschap en Engels. De kunstvakken vinden we hierbij uitdrukkelijk van belang, we zijn een kunstzinnige school! Het is onze stellige overtuiging dat kinderen zich niet alleen breder en creatiever ontwikkelen door les te krijgen in de verschillende kunstdisciplines. Juist door deze lessen verwerven zij vaardigheden die weer ten goede komen bij de andere vakken. Het leren spelen van een instrument bijvoorbeeld, vraagt om onder andere doorzettingsvermogen en stimuleert de ontwikkeling van de hersenen. Dit heeft een positieve invloed op het leren in zijn algemeenheid. Kunst en creativiteit zit op verschillende manieren in ons lesprogramma verweven: als vak gegeven door een vakdocent, als verwerking van andere lesstof en in projecten. 

Op onze school vinden we een gezonde leefstijl ook van belang. We doen daarom mee met het programma Lekker Fit! vanuit de gemeente Rotterdam. Heel kort gezegd betekent dat: voldoende beweging en aandacht voor gezonde voeding. Een gezonde leefstijl is een kwestie van gezonde gewoontes: onze leerlingen hebben daarom drie keer per week gym en ook bij het buiten spelen zijn zij actief. Periodiek wordt er lesgegeven over gezonde voeding. Jaarlijks krijgen de kinderen een fittest, waar zij gemeten en gewogen worden. Als er bijzonderheden zijn, wordt u hier als ouder uiteraard over geïnformeerd.
Nog meer sporten buiten school? Dat kan via de schoolsportvereniging! Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bastian Zoon via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Jaarlijks worden er in ieder geval na schooltijd extra sporttoernooien georganiseerd voor de leerlingen van groep 5 t/m 8. Dit jaar zijn dat in ieder geval tennis, basketbal (groep 7/8), zwemmen, volleybal, streetdance en veldvoetbal.


2.3 Resultaten van het onderwijs

De rijksinspectie heeft vertrouwen in het onderwijs op onze school. Begin 2017 heeft de inspectie een bezoek aan onze school gebracht en geconcludeerd dat er goed gewerkt is en wordt aan de eerdergenoemde verbeterpunten. Er wordt gekeken naar onderwijsproces, schoolklimaat, onderwijsresultaten, kwaliteitszorg en ambitie, en financieel beheer. De volledige beoordeling is terug te vinden op de website van de onderwijsinspectie.

De onderwijsresultaten worden (onder andere) gemeten a.d.h.v. het uitstroomniveau van de leerlingen van de school. Onze leerlingen hebben het afgelopen jaar de volgende adviezen richting het voortgezet onderwijs gekregen:

 VMBO Basisberoepsgerichte leerweg  2 leerlingen
 VMBO Basis- en Kaderberoepsgerichte leerweg    1 leerling
 VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg  5 leerlingen
 VMBO Gemengde leerweg  3 leerlingen
 VMBO Theoretische leerweg  5 leerlingen
 VMBO Theoretische leerweg en HAVO   1 leerling
 HAVO  9 leerlingen
 VWO  4 leerlingen

                                                                             

N.B. Een schooladvies kan zowel enkelvoudig (één schoolsoort) als dubbel (twee aan elkaar grenzende schoolsoorten) zijn.


2.4 Onderwijsontwikkeling

Als school vinden we het niet alleen belangrijk dat de inspectie ons met een voldoende beoordeeld, wij willen het best denkbare onderwijs voor onze leerlingen realiseren. De maatschappij, de omgeving van de school en het onderwijs zelf zijn continu in ontwikkeling. Dat vraagt een actieve en lerende houding van onze school. We vinden het dan ook van groot belang om cyclisch en planmatig in te spelen op de veranderende omstandigheden en de kwaliteit van ons onderwijs steeds verder te verbeteren.

OBS De Triangel doet dit door te kijken naar relevante ontwikkelingen en deze te vertalen naar een meerjarige koers (het schoolplan). Deze wordt vervolgens vertaald naar speerpunten per schooljaar, uitgewerkt in concrete verbeteractiviteiten (het jaarplan).

3 Zorg voor leerlingen

3 Zorg voor leerlingen

3 Zorg voor leerlingen

3.1 Uw kind aanmelden

Als school vinden we het belangrijk dat ouders een bewuste keuze voor onze school maken. We nemen daarom graag de tijd om u voorafgaand aan inschrijving over ons onderwijs te vertellen, vragen te beantwoorden en u een rondleiding te geven.
De daadwerkelijke inschrijving van leerlingen gebeurt daarna middels een inschrijfformulier, dat ouders/verzorgers na controle voor akkoord ondertekenen.

Kinderen die als vierjarige kleuter bij ons op school starten, worden vooraf uitgenodigd om een aantal momenten te komen wennen. Ook vindt er een kennismakingsgesprek tussen de ouders en de leerkracht plaats. Na hun vierde verjaardag starten deze kinderen dan echt met hun schoolloopbaan.

Als kinderen al op een andere basisschool zitten, bijvoorbeeld in het geval van een verhuizing, zal de school voorafgaand aan de inschrijving contact opnemen met de vorige school. Leerlingen die aangemeld worden van scholen in de buurt, worden pas geplaatst nadat de directies van betrokken scholen contact met elkaar gehad hebben en de ontvangende school ook vindt dat zij voldoende zorg aan het kind kan bieden.

OBS De Triangel is een openbare basisschool en zal nooit kinderen weigeren op basis van hun achtergrond of leerlingkenmerken. Het kan echter wel voorkomen dat er geen plek is: simpelweg omdat de groep al te groot is of omdat er in de groep al een grote zorgzwaarte zit. In dat laatste geval kan een extra leerling ertoe leiden dat niet voldoende voldaan kan worden aan de onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Wij vinden dat onze onderwijskwaliteit nooit in het gedrang mag komen ten koste van leerlingaantallen. Daarom zullen we, in het geval van zij-instroom, altijd per individueel geval en in goed overleg met ouders een keuze maken.


3.2 De ontwikkeling van uw kind: LVS en rapport

Op OBS De Triangel volgen we de ontwikkeling van uw kind in een leerlingvolgsysteem (LVS), zodat we kunnen bijsturen wanneer nodig. In groep 1/2 gebruiken we hiervoor het BOSOS observatiesysteem, waarmee we in beeld brengen wat een kleuter al wel of (nog) niet kan.
In groep 3 t/m 8 maken we gebruik van methodetoetsen (elk lesblok) en landelijke genormeerde citotoetsen (halfjaarlijks).

De resultaten van de methodetoetsen (elk lesblok/hoofdstuk voor de verschillende vakken) vormen samen het rapport. Van de cito-toetsen ontvangt u bij elk rapport een meerjarige uitdraai, waarbij u de ontwikkeling van uw kind in de loop der jaren kunt volgen.


3.3 Differentiatie

In de klas wordt gewerkt volgens het directe instructiemodel. Dat betekent dat kinderen die de lesstof snel oppakken, na een korte instructie aan het werk kunnen met verwerkingsopdrachten. De meeste kinderen volgen de instructie nog wat langer, zodat zij de leerstof goed eigen maken. Daarna gaan ook zij aan de slag met verwerkingsopdrachten. Voor de leerlingen die moeite met de lesstof hebben, is er dan gelegenheid om van de leerkracht aan de instructietafel een extra uitleg te krijgen. Deze is vaak gericht op onderliggende hiaten.
Het niveau van de verwerkingsopdrachten kan ook onderling verschillen, zodat leerlingen op hun eigen niveau kunnen oefenen.

We kijken niet alleen per les naar de onderwijsbehoefte van kinderen. In groepsplannen wordt vastgelegd welke kinderen structureel meer uitdaging of juist ondersteuning nodig hebben bij een bepaald vakgebied. De intern begeleiders denken met de leerkracht mee als het gaat om analyse van onderwijsbehoeften en helpen dit aanbod te organiseren.

Bij specifieke zorg, bijvoorbeeld bij een bepaald vakgebied of bij gedrag, kan soms een externe partij ingeschakeld worden. Dit gaat altijd in overleg met ouders.
In een enkel geval kan dit aanpassing van het lesprogramma en de lesdoelen voor een individueel kind betekenen. Ook dit gaat uiteraard in overleg met ouders.

Voor kinderen die juist wat extra uitdaging nodig hebben, hebben we een plusklas. Dat is niet alleen maar leuk en vrijblijvend, maar juist bedoeld om deze kinderen een stapje verder te helpen. Sommige leerlingen leren de gewone stof zo gemakkelijk dat zij bijvoorbeeld nooit hebben hoeven doorzetten om iets eigen te maken. De plusklas is erop gericht om deze kinderen juist wel te leren doorzetten, of creatieve oplossingen te laten verzinnen. Als de leerkracht denkt dat uw kind behoefte heeft aan de plusklas, zal dit met u als ouder besproken worden. Ook wordt dan besproken welke leervraag we het kind in de plusklas mee willen geven.


3.4 Zittenblijven, versnellen en verlengde kleuterperiode

Het uitgangspunt op OBS De Triangel is dat alle kinderen overgaan naar het volgende leerjaar. Uit onderzoek blijkt dat doubleren vaak weinig tot geen effect heeft op de lange termijn leerprestaties van een leerling. Alleen in uitzonderlijke gevallen heeft doubleren nut, bijvoorbeeld als een kind veel leertijd gemist heeft.

Soms heeft een kind een duidelijke ontwikkelingsvoorsprong op meerdere gebieden. In zo’n geval kan de afweging gemaakt worden om de leerling te laten versnellen naar een volgend leerjaar. Het welbevinden van het kind staat hier altijd bij voorop.

In de kleuterbouw wordt BOSOS als observatiesysteem gebruikt om de ontwikkeling van kinderen goed te kunnen volgen. Daarbij hanteren we 1 januari als belangrijke richtlijn voor de leerjaarindeling; kinderen die in vóór 1 januari op school gestart zijn, stromen in principe na de zomervakantie door naar groep 2 en het jaar daarna naar groep 3. De ontwikkeling van jonge kinderen kan echter grillig verlopen, daarom kijken we nauwkeurig of het kind toe is aan de volgende stap.

Bij de keuze voor het zittenblijven of versnellen wordt altijd grondig gekeken naar alle ontwikkelingsgebieden van het kind, zodat we kiezen voor het leerjaar waarin het kind het meest tot zijn recht komt. De school hanteert hier het protocol ‘overgang leerjaar’ voor.

Ouders worden geïnformeerd en betrokken bij de beslissing of een kind doubleert of versnelt. In bepaalde gevallen achten we het wenselijk om hier advies van externen (bijv. PPO) bij in te winnen.


3.5 Informatie voortgezet onderwijs (VO) en loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB)

Het is belangrijk dat uw kind na OBS De Triangel op een school terechtkomt die goed bij hem of haar past. Daarom hebben we vanaf groep 6 een programma ingericht rondom loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB). Aan de hand van dit programma leren kinderen hun eigen kwaliteiten, talenten en passies ontdekken en de aansluiting hiermee op het vervolgonderwijs verkennen. Ouders spelen hier ook een belangrijke rol in; we zullen u dan ook vanaf groep 6 uitnodigen voor een gesprek over dit onderwerp.

Daarnaast wordt er jaarlijks een ouderavond georganiseerd om ouders te informeren over het proces van advisering richting het voortgezet onderwijs. Bij ons op school maken we gebruik van de Rotterdamse Plaatsingswijzer. Dat houdt in dat we over een langere periode kijken naar de ontwikkeling en scores van een leerling, waarna we advies geven voor een type voortgezet onderwijs. Het advies wordt gebaseerd op verschillende aspecten: werkhouding, inzet en resultaten op citotoetsen en methodetoetsen in de groepen 6,7 en 8.

In groep 7 krijgen de leerlingen een voorlopig advies. Op basis daarvan kunnen kinderen en ouders zich vast gaan oriënteren op vervolgscholen, bijvoorbeeld door open dagen te bezoeken.
In groep 8 volgt een definitief advies, waarmee de kinderen zich daadwerkelijk kunnen aanmelden op een school voor voortgezet onderwijs.
In april van groep 8 wordt de eindtoets (IEP) afgenomen. Mocht de score hierop aanzienlijk hoger uitvallen dan het gegeven advies, zal de basisschool het advies heroverwegen. In sommige gevallen kan het advies dan worden bijgesteld. Als de eindtoets lager uitvalt, blijft het gegeven advies gewoon staan.
Het door de basisschool gegeven definitieve advies is bindend. Dat betekent dat de scholen voor voortgezet onderwijs verplicht zijn kinderen te plaatsen volgens het gegeven advies.


3.6 Passend onderwijs en zorgplicht

Per 1 augustus 2015 is de zorgplicht ingevoerd. Dat betekent dat scholen ervoor moeten zorgen dat ieder kind dat op hun school zit of zich bij de school aanmeldt, een passende onderwijsplek krijgt binnen het samenwerkingsverband. Dit is een samenwerking tussen schoolbesturen die de wettelijke taak van het Passend Onderwijs, samen met die scholen, uitvoert. In Rotterdam is dat Passend Primair Onderwijs Rotterdam (PPO – www.pporotterdam.nl).
De grootste verandering voor ouders, leerlingen en scholen is de zorgplicht. Deze geldt formeel voor de schoolbesturen en is van toepassing op kinderen die extra (lichte dan wel zware) ondersteuning nodig hebben in het onderwijs. Voorheen moesten ouders zelf op zoek naar een passende onderwijsplek voor hun kind; nu ligt deze verantwoordelijkheid bij de scholen (schoolbesturen).

Bij de uitvoering van de zorgplicht moet een schoolbestuur eerst kijken wat de school zelf kan doen. Het uitgangspunt is dat de school (schoolbestuur) waarop het kind zit of is aangemeld, eerst alle mogelijkheden onderzoekt om het kind op de huidige school passend onderwijs te bieden.

Als de school waar het kind op zit (of is aangemeld) echt geen passend onderwijsaanbod kan realiseren, dan heeft de school zogenaamde trajectplicht. Dat betekent dat de school dan zelf voor een goede, nieuwe onderwijsplek voor dit kind moet zorgen.

Bij het vinden van een goede school voor hun kind zijn ouders uiteraard wel heel belangrijk. Ouders met kinderen in de peuterleeftijd oriënteren zich natuurlijk op een nieuwe school, maar soms gebeurt het ook dat een kind dat al op een basisschool zit, beter af is op een andere school. Meestal gebeurt dit omdat de huidige school niet aan het kind kan bieden wat het nodig heeft. Natuurlijk kan bijvoorbeeld ook een verhuizing de oorzaak zijn van het zoeken naar een nieuwe school.


3.7 Gezondheidszorg: schoolmaatschappelijk werk / CJG / GGD

De basisschool is een belangrijke plek voor de ontwikkeling van een kind. In sommige gevallen kunnen er echter belemmeringen zijn die niet met de lesstof te maken hebben. Daarom werkt de school nauw samen met een aantal partners uit de hulpverlening die, zo nodig, kunnen ondersteunen bij andere problemen.

Passend Primair Onderwijs (PPO) Rotterdam denkt vanuit het samenwerkingsverband mee met alle zaken die school kan doen om leer-, werkhouding- of gedragsproblemen in de klas op te lossen. Lukt dat niet, zal PPO doorverwijzen naar externe instanties die ondersteuning kunnen bieden.

Het schoolmaatschappelijk werk (SMW) biedt ondersteuning bij problemen die bijvoorbeeld samenhangen met de thuissituatie of leefomgeving van een kind. Ook voor opvoedondersteuning kan contact gelegd worden met het SMW.
Vragen op deze gebieden kunnen altijd: hoe klein of hoe groot ook, van hulp bij slecht slapen tot onveilige thuissituaties. De schoolmaatschappelijk werker bij ons op school is Debby van Roijen. Zij is bereikbaar via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en werkt op dinsdag en vrijdagochtend bij ons op school.

Het centrum voor jeugd en gezin (CJG) houdt zich bezig met de gezondheid van ale kinderen in Nederland. U zult dan ook, via de basissschool, een aantal keren met hen in contact komen. In groep 2 onderzoekt en spreekt de verepleegkundige elk kind. Daarna nodigt een medewerker van het CJG de ouders uit en bespreken ze samen de gezondheid en ontwikkeling van het kind. Dit herhalen zij in groep 7. Ook krijgt elk kind, in het jaar dat het negen jaar oud wordt, een oproep van het CJG voor vaccinatie.

Alle kinderen zijn weleens ziek. Als dit een besmettelijke ziekte betreft, verwachten wij van ouders dat zij dit bij de school melden. Indien nodig informeren we andere ouders en de gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD). De school volgt hiervoor de richtlijnen van de GGD.

Om verder de gezondheid van kinderen op school te waarborgen hebben we een aantal afspraken gemaakt, welke vastgelegd zijn in protocollen. Denk bijvoorbeeld aan het omgaan met medicijnen of zaken als hoofdluis.


3.8 Meldcode en SISA

Alle scholen van het Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam zijn aangesloten bij SISA. Dit staat voor Stedelijk Instrument Sluitende Aanpak en is een signaleringsysteem, bedoeld om hulpverlening op elkaar af te stemmen. Als verschillende instanties bij één kind betrokken zijn, worden de hulpverleners hiervan op de hoogte gesteld. We geven als school altijd een signaal in het systeem af als er extra hulp aan uw kind geboden wordt, maar zullen u hierover als ouder ook informeren.
Het signaleringsysteem heeft een privacyreglement zoals door de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt voorgeschreven. Deelnemers aan dit systeem zijn partners op het gebied van werk en inkomen, welzijn, zorg, politie/justitie en onderwijs. Meer informatie kunt u vinden op www.sisa.rotterdam.nl.

De Rotterdamse meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is een stappenplan voor professionals en instellingen bij (vermoeden van) huiselijk geweld, kindermishandeling of verwaarlozing. De school is verplicht om volgens deze meldcode te handelen. Een toelichting hierop is te vinden op www.huiselijkgeweld.rotterdam.nl.

De aandachtsfunctionaris heeft een adviserende rol bij beleidsontwikkeling en een coördinerende rol bij de uitvoering van de stappen van de meldcode. De aandachtsfunctionaris op OBS De Triangel is Giny Blees.


3.9 Schorsing en verwijdering

Schorsing van een leerling kan plaatsvinden als de goede voortgang de het onderwijs zodanig wordt verstoord dat een afkoelingsperiode nodig is. Voorafgaand aan de schorsing neemt de school contact met u op en zal overleg plaatsvinden over de ontstane situatie en de verder te volgen stappen. Een besluit tot schorsing van meer dan één dag wordt na overleg met het bevoegd gezag genomen. De directeur deelt het besluit schriftelijk mee aan de ouders, het bevoegd gezag, de leerplichtambtenaar en de rijksinspectie.

Over het algemeen gaat aan een verwijdering een traject vooraf waarbij de leerling geschorst is geweest. De toen geconstateerde problemen zijn niet verminderd en er is een ernstige stagnatie van het onderwijsleerproces bij de desbetreffende leerling.

Het verwijderen van een leerling kan een onderwijskundige maatregel zijn of een sanctie:
Onderwijskundige maatregel – De leerling wordt verwijderd omdat de school niet kan voldoen aan de zorgbehoefte van de leering.
Sanctie – De leerling wordt verwijderd vanwege herhaaldelijk en/of ernstig ontoelaatbaar gedrag van de leerling zelf en/of zijn/haar ouders. Van ontoelaatbaar gedrag is sprake wanneer sociale en/of fysieke veiligheid van leerlingen en/of medewerkers van school of een ononderbroken onderwijs-/leerproces van andere leerlingen niet kan worden gewaarborgd door de directeur.

Een besluit tot verwijdering is pas mogelijk nadat
- een andere school is gevonden om de leerling op te nemen, of
- aan de wettelijke inspanningsverplichting, om gedurende maximaal act weken een andere school (gelegen op redelijke afstand van de eigen school) voor de leerling te zoeken, is voldaan.

De uiteindelijk verwijdering geschiedt door het bevoegd gezag.

4 Contacten met ouders

4 Contacten met ouders

4 Contacten met ouders

4.1 Ouderbetrokkenheid

Het is belangrijk voor de inzet, motivatie en het welbevinden van kinderen dat ouders betrokken zijn bij de ontwikkeling van hun kind. Een kind dat zich gewaardeerd en ondersteund voelt, zal zich thuis en op school prettiger voelen. Dit heeft naar onze overtuiging beslist een positieve invloed op de prestaties. Wij stellen uw betrokkenheid dan ook zeer op prijs.

Zo hecht de school grote waarde aan regelmatig en goed contact met ouders van leerlingen. Doorgaans hebben we persoonlijk of telefonisch contact met ouders. Aanwezigheid van juiste telefoonnummers maakt dit contact makkelijker. Het is dus van belang dat de actuele telefoonnummers bekend zijn bij de administratie, ook in verband met noodsituaties.

De school houdt ouders op de hoogte van lopende zaken en ontwikkelingen via de website en de schoolapp.


4.2 Contacten met school

Bij de start van het schooljaar vinden er kennismakingsgesprekken plaats, zodat ouders en leerkracht elkaar leren kennen en er relevante informatie uitgewisseld kan worden over de leerling.

In november wordt nauwkeurig naar de ontwikkeling van het kind gekeken. Als er bijzonderheden zijn, in positieve of negatieve zin, wordt u uitgenodigd voor een voortgangsgesprek. Dat kan op basis van prestaties zijn, maar ook bijvoorbeeld bij gedrag of werkhouding. U kunt als ouder ook zelf een voortgangsgesprek aanvragen.

In februari/maart zijn er rapportgesprekken. U ontvangt een schriftelijk rapport met de resultaten op de methodetoetsen in de eerste helft van het jaar. Daarbij ontvangt u ook een overzicht van de voortgang op de landelijke genormeerde cito-toetsen (incl. de resultaten van eind januari).

In juni/juli zijn er weer rapportgesprekken, met een schriftelijk rapport met de scores van de tweede helft van het jaar. Ook hierbij ontvangt u een overzicht van de voortgang op de landelijke genormeerde cito-toetsen (incl. de resultaten van juni).

Indien daaraan behoefte is, kunnen ouders altijd een afspraak maken voor een gesprek met de leerkracht. De leerkracht is het eerste aanspreekpunt als het gaat over een leerling of de klas. Voor beleidsmatige zaken kunt u altijd een afspraak maken met de schoolleiding of gebruik maken van de daarvoor bestemde koffieochtenden.


4.3 Medewerker ouderbetrokkenheid

Ellen Bentvelsen is onze medewerker ouderbetrokkenheid. Zij initieert en organiseert diverse activiteiten om school en ouders met elkaar in verbinding te brengen. Zo zijn er bijvoorbeeld koffieochtenden, cursussen, voorlichtingsbijeenkomsten en educatieve ouder- en kindactiviteiten. De activiteiten worden via de website en de schoolapp aangekondigd.


4.4 Ouderhulp en ouderraad

Helpen bij activiteiten op school is een goede en leuke manier om uw betrokkenheid te tonen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan hulp in de klassen, begeleiden bij uitstapjes of helpen bij eenmalige activiteiten.

Wilt u zich meer structureel inzetten voor de school? De ouderraad (OR) probeert een structurele bijdrage te leveren aan de school. De OR houdt zich bezig met:
- het organiseren van en invulling geven aan speciale, niet-lesgebonden activiteiten in samenwerking met leerkrachten en directie;
- het meedenken en helpen bij het organiseren van feesten, evenementen, tentoonstellingen en schoolreizen;
- het bijwonen van ouderraadvergaderingen.


4.5 Medezeggenschapsraad

Op grond van de Wet Medezeggenschap Onderwijs heeft de school een medezeggenschapsraad (MR). De MR heeft advies- of instemmingsrecht in een groot aantal beleidsvoornemens van de schoolleiding.
Ook kan de MR vragen stellen, ongevraagd advies geven en initiatiefvoorstellen doen met betrekking tot het beleid van de school.

De MR vergadert zes keer per jaar. Suggesties van ouders voor agendapunten kunnen aan de secretaris worden doorgegeven. De MR is altijd samengesteld uit leerkrachten en ouders. De MR-bezetting bestaat dit schooljaar uit:

Oudergeleding

Personeelsgeleding

Ward Esser (voorzitter)
vader van Toon, Loes en Jerviano

Ernesto Doornebal

Sander Alt (secretaris)
vader van Chayton, Lenno en Bibi

Cathelijne van der Laan

Ronald Vos

vader van Stijn

Heleen den Boer

Vacature Vacature

 


4.6 Ouderbijdrage aan schoolfonds

Het basisonderwijs in Nederland is in principe gratis. Toch vraagt iedere school een ouderbijdrage voor het schoolfonds. Dit is een vrijwillige, maar niet vrijblijvende bijdrage.

Het schoolfonds wordt beheerd door de ouderraad en gebruikt voor de bekostiging van allerlei activiteiten en festiviteiten. Uit het schoolfonds wordt onder andere betaald: Schoolreis; sportdag; Sinterklaas; Kerst/Pasen en andere culturele vieringen; SKVR-activiteiten; theater- en museabezoeken; Blijdorp leerproject.

Om deze activiteiten te realiseren is het van groot belang dat we uw bijdrage ontvangen. De ouderbijdrage voor het schoolfonds is 55, - per kind per jaar.

In de hogere groepen wordt een extra bijdrage gevraagd, om de meerdaagse uitstapjes mogelijk te maken:

Groep 5 en 6

driedaagse schoolreis

€40

Groep 7

werkweek

€65

Groep 8

fietskamp

€50

Aan het begin van het schooljaar krijgt u een brief over de ouderbijdrage.

U kunt het bedrag geheel of in termijnen betalen, op de volgende manieren:

  1. Per bank – U maakt het bedrag over naar NL 08 RABO 0313 9939 55 t.n.v. Ouderbijdrage obs De Triangel, onder vermelding van de voor- en achternaam en de groep van uw kind(eren).
  2. ContantU betaalt de ouderbijdrage bij de administratie. Juf Jolanda zal u dan een betalingsbewijs meegeven.

Om de activiteiten te laten doorgaan, is het van groot belang dat deze bijdrage betaald wordt.

Als u de bijdrage om welke reden dan ook niet kunt betalen, bespreek dit dan met de schoolleiding. We zullen dan gezamenlijk naar een oplossing zoeken, zodat we geen kinderen hoeven uit te sluiten.

5 Praktische zaken

5 Praktische zaken

5 Praktische zaken

5.1 Bereikbaarheid van de school

Als u contact op wilt nemen met de school, is het van belang dat u de juiste locatie benadert. De complete contactgegevens staan voorin deze gids weergegeven.


5.2 Medewerkers

Schoolleiding

Directeur

Thirza de Booij

Bouwcoördinatoren

Annebel Bosboom (groep 1-2), Esteban Serrano (groep 3-5), Chantal Truijers (groep 6-8)

Groepsleerkrachten

‘t Triangeltje

Lara Willems & Leandra van der Donk

Groep 1/2a

José Monnee & Bianca Ruigendijk

Groep 1/2b

Heleen den Boer & Annebel Bosboom

Groep 1/2c

Inge van den Broeck

Groep 3a

Patrick Onasse

Groep 3b

Sylvia Lindthout & Ellen Bentvelsen

Groep 4a

Ernesto Doornebal

Groep 4b

Sharida Dijkshoorn

Groep 5a

Esteban Serrano & Anna-Marie Noordzij

Groep 5b

Anke Zwart

Groep 5c

Ina de Reus & Shalini Constantinidis

Groep 6a

Eline Kaim & Cathelijne van der Laan

Groep 6b

Sylvia Kruithof

Groep 7a

Natascha Bernaards

Groep 7b

Chantal Truijers & Fatma Kurban

Groep 8a

Géraldine van Herk

Groep 8b

Simone Palm

Vakleerkrachten

Lekker Fit!

Bastian Zoon, Rocky van Beveren & Paul van Oosten

Beeldend / techniek

Martine de Bruin

Drama

Wim Paul van der Plas

Muziek (IKEI)

Youri Kemps, Wilma Rensink & Wijke Visker

Muziek (groep 7/8)

Vakdocenten van Cultuureducatie Charlois

Plusklas

Dorimieke van den Dool & Ellen Bentvelsen

Ondersteuning

Interne begeleiding

Petra Bos (groep 1-2), Giny Blees & Eline Kaim (groep 3-8)

Onderwijsassistent

Anouska Verbrugge

Leerlingzorg

Kim Bosch, Yvonne Godijn & Arie van Rijsbergen

Conciërge

Roel Kleinstra & Thijs Schaareman

Adminsitratie

Jolanda van Kruysbergen

Ouderbetrokkenheid

Ellen Bentvelsen

Schoolmaatschappelijk werk

Debby van Roijen

 


5.3 Schooltijden

De lestijden voor alle groepen zijn:

Maandag  8.20 – 14.30 uur 
Dinsdag   8.20 – 14.30 uur
Woensdag 8.20 – 14.30 uur
Donderdag 8.20 – 14.30 uur
Vrijdag  8.20 – 14.30 uur

Voor de allerjongsten (vierjarigen die net starten op school) wordt een passende opbouw in de schooltijden afgesproken met de leerkracht.

In bijzondere gevallen kan afgeweken worden van reguliere schooltijden. In dat geval worden ouders hier altijd over geïnformeerd via de website en schoolapp.


5.4 Tussendoortje en lunch

Bij het eten en drinken vinden we het belangrijk om met gezondheid bezig te zijn. Bij het tussendoortje ’s ochtends eten we in ieder geval fruit en drinken we het liefst water. Dit omdat pakjes of sapjes vaak veel suikers bevatten.

Bij de lunch houden we het ook gezond: een lunchpakketje met brood, groente en/of fruit is prima. Ook hier zien we kinderen het liefst water drinken, maar iets anders gezonds mag natuurlijk ook. Koek, snoep, chocolade en frisdrank horen niet bij een gezonde overblijf, we vragen van u als ouder dat u uw kind dit niet meegeeft.

U als ouder zorgt zelf voor het tussendoortje en lunchpakketje. Wilt u zover mogelijk aan het milieu denken en dit meegeven in afwasbare beker/fles/broodtrommel? Dat scheelt weer een hoop afval.


5.5 Continurooster en lunchpauze

Zoals u in de schooltijden kunt zien, werken we met een continurooster. Dat betekent dat alle kinderen lunchpauze hebben op school. Zij eten en drinken in hun eigen klas bij hun eigen leerkracht.

In de lunchpauze wordt ook lekker buiten gespeeld, dat doen we volgens de buitenspeelmethodiek van Beweeg Wijs. Met deze aanpak leren kinderen in verschillende zones spelen: alleen, samen of tegen elkaar. Doordat het plein is ingedeeld in zones, kunnen kinderen kiezen waar zij zich prettig bij voelen en zo van een ontspannen pauze genieten. Wilt u meer weten over Beweeg Wijs? Kijk dan vooral op www.beweegwijs.nl.

De spellen worden begeleid door verschillende begeleiders: sommige van hen hebben een pedagogische achtergrond, andere hebben een opleiding gevolgd in de sport (of volgen die nu). Er is altijd een extra begeleider op het plein voor het geval dat er zich bijzonderheden voordoen. Alle spelbegeleiders hebben training gevolgd over de methodiek van Beweeg Wijs en worden door de school aangestuurd op hun pedagogisch handelen.
De coördinatie van het spelen tijdens de lunchpauze is in handen van Rocky van Beveren; Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..


5.6 Verjaardag op school

Wanneer uw kind jarig is, mag het in de klas trakteren. Uw kind mag dan ook bij de andere juffen en meesters langs. We moedigen kinderen aan om gezond te trakteren: met een gezonde traktatie komt uw kind op onze ‘Wall of fame’! Geen gezonde inspiratie? Op beide locaties hangen kaartjes met traktatie-ideeën, die u gerust mee mag nemen.


5.7 Buitenschoolse opvang

De buitenschoolse opvang is een voorziening die de ouders zelf aanvragen en betalen. Als dat wenselijk is, kan de school u uiteraard naar de juiste mensen doorverwijzen.
OBS De Triangel werkt op dit moment in ieder geval samen met BSO Smallsteps en BSO Prokino.


5.8 Ziekmelden, verlof en verzuim

Als uw kind ziek is of om een andere reden niet op school kan komen, dient u dit vóór 8.20 uur te melden op het telefoonnummer van de locatie van uw kind. U kunt dit ook via de schoolapp doen.

Alleen in bijzondere gevallen kunt u verlof voor uw kind aanvragen. Doe dit schriftelijk en minimaal 6 weken van tevoren, u kun hiervoor een aanvraagformulier bij de directie krijgen.

Als uw kind zonder geldige reden niet op school is, noemen we dit ongeoorloofd verzuim, wat we melden bij de leerplichtambtenaar. Ook regelmatig te laat komen wordt bij de leerplichtambtenaar gemeld. Let op: alle lessen starten om 8.20 uur.

In het protocol verzuim staan alle geldende afspraken over verzuim en verlof op een rijtje, u vindt dit terug op onze website. Op de website van de gemeente kunt u meer informatie vinden over de leerplichtwet: https://www.rotterdam.nl/werken-leren/leerplicht


5.9 Vakantieregeling en studiedagen

Voor het plannen van de vakanties, vrije dagen en studiedagen houdt OBS De Triangel zich aan de richtlijnen van het ministerie en de vakantieregeling vanuit het samenwerkingsverband in Rotterdam (FOKOR).

Vakanties 2018-2019

 Herfstvakantie 20 oktober t/m 28 oktober 
 Kerstvakantie  21 december t/m 6 januari (let op: vrijdag al vrij i.v.m. studiedag)
 Voorjaarsvakantie  23 februari t/m 3 maart
 Meivakantie  19 april t/m 5 mei (let op: vrijdag al vrij i.v.m. Goede Vrijdag)
 Hemelvaart   30 mei t/m 2 juni
 Pinksteren  8 juni t/m 11 juni (let op: woensdag weer starten i.v.m. studiedag)
Zomervakantie   19 juli t/m 1 september (let op: vanaf donderdag 18 juli ’s middags vrij)


Studiedagen en vrije dagen 2018-2019

Maandag 8 oktober  studiedag  hele dag vrij 
 Woensdag 5 december   Sinterklaas  kinderen vrij vanaf 12.00 uur
 Vrijdag 21 december  studiedag  hele dag vrij, gekoppeld aan kerstvakantie
 Vrijdag 8 februari   studiedag  hele dag vrij
 Maandag 1 april   studiedag  hele dag vrij (nee, echt geen grapje!)
 Vrijdag 19 april  Goede Vrijdag  hele dag vrij, gekoppeld aan meivakantie
 Dinsdag 11 juni  studiedag    hele dag vrij, gekoppeld aan Pinksteren
 Donderdag 18 juli  laatste schooldag  kinderen vrij vanaf 12.00 uur


5.10 Vervanging bij ziekte

Bij ziekte van een leerkracht zullen we uiteraard eerst een vervanger (intern of extern) proberen te vinden. Als dit niet lukt, wordt de groep met zelfstandig werk verdeeld over de andere groepen.
In principe worden leerlingen niet naar huis gestuurd, tenzij er sprake is van bijzondere omstandigheden. De school neemt dan altijd contact op met de ouders.


5.11 Stagiair(e)s

De school biedt plek voor stagiair(e)s van verschillende opleidingen (PABO, MBO-opleidingen, maatschappelijke stages). Afhankelijk van de opleiding voeren de stagiair(e)s lesgevende of ondersteunende activiteiten uit onder begeleiding van de leerkracht.
Een leraar in opleiding (LIO’er) is een bijna afgestudeerde leerkracht en bevoegd om zelfstandig les te geven.
De stagebegeleider/mentor blijft altijd eindverantwoordelijk voor de leerlingen en de groep.

Stagiair(e)s die graag stage willen lopen op onze school kunnen hiervoor contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


5.12 Tevredenheidspeilingen en meedenken: samen maken we de school

Als school doen wij ons uiterste best om te zorgen dat de kinderen en ouders zich thuis voelen. We proberen een veilige omgeving, een prettige sfeer en een goed leerklimaat de creëren. We willen graag luisteren naar de signalen van ouders, leerlingen en leerkrachten en open staan voor uw ideeën en meningen.

Ieder jaar meten wij daarom bij ouders, leerlingen en natuurlijk teamleden de tevredenheid over de school. Zo kunnen ons onderwijs verder verbeteren. Om dit proces meer diepgang te geven hebben we regelmatig koffieochtenden voor ouders, waarbij zij hun vragen, ideeën of zorgen op tafel kunnen leggen. Ook zal in 2018-2019 gestart worden met een leerlingenraad: waarin kinderen van groep 6 tot en met 8 namens de kinderen van de school mee kunnen denken over relevante onderwerpen.


5.13 Klachtenregeling

Als u een probleem of klacht heeft, kunt u in eerste instantie terecht bij de groepsleerkracht. U kunt er verzekerd van zijn dat wij uw klachten uiterst serieus nemen. Komt u er met de groepsleerkracht niet uit, dan kunt u terecht bij de directie van de school.

Indien u ook daarna nog steeds vindt dat uw probleem onvoldoende of onzorgvuldig behandeld is, kunt u terecht bij de aandachtsfunctionarissen / vertrouwenspersonen van OBS De Triangel: Petra Bos en Giny Blees.
Zij hebben de taak goed te luisteren naar uw klacht en zullen nogmaals proberen via bemiddeling een passende oplossing te vinden. Lukt dat onverhoopt niet, dan kunnen ze u doorverwijzen naar de juiste instanties waar u vervolgens uw klacht kunt neerleggen. Ook bij de medezeggenschapsraad kunt u met uw klacht terecht. Zij kan deze bespreekbaar maken tijdens een MR-vergadering.

Zijn er klachten waar u met de school niet uit komt, dan kunt u zich wenden tot de klachtencommissie van ons bestuur. U kunt dan terecht bij de externe vertrouwenspersoon van stichting BOOR, de heer Paul van Lange (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. – 084-0031980) of mevrouw Jakke Arnes (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. – 06-13570625).


5.14 Verzekering en schade

De school en het bestuur zijn niet aansprakelijk voor diefstal of beschadigingen van kledingstukken, fietsen en andere eigendommen van leerlingen in het gebouw, op de speelplaats of in het gymnastieklokaal. Wanneer een leerling opzettelijk vernielingen aanricht op school, worden de ouders aansprakelijk gesteld en zullen de kosten worden verhaald.

Voor alle leerlingen is een ongevallenverzekering afgesloten voor de tijd dat zij op school zitten. De verzekering geldt ook voor het reizen van en naar school, bij schoolreizen en excursies. Beschadiging of diefstal van eigendommen valt hier niet onder.

Wij raden ouders aan zelf een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.