Banner
afbeelding kids

 

Schoolgids

In de schoolgids kunt u informatie vinden over het onderwijs op De Triangel.

Bijlage: Algemene gedeelte 
Bijlage: Bijlage schoolgids 2017-2018

Klachtenregeling

Klachten: Net als overal kunnen zich ook op de school zaken voordoen waarover iemand een klacht wil indienen. Een goede afhandeling van klachten is in het belang van de klager, maar ook in het belang van de school. Klachten hebben immers ook een signaalfunctie en kunnen er toe leiden dat de kwaliteit van het onderwijs en de gang van zaken op school verbeteren.

Hieronder staat weergegeven welke mogelijkheden er zijn om klachten in te dienen. Dit varieert van het bespreken van de klacht met degene op wie de klacht betrekking heeft tot het indienen van een formele klacht bij de landelijke klachtencommissie.

De precieze regelgeving is opgenomen in de Klachtenregeling openbaar onderwijs Rotterdam 2008 die op elke school aanwezig is.

Een klacht wordt in eerste instantie op het niveau van de school ingediend. Hierbij zijn er afhankelijk van de situatie in het algemeen de volgende mogelijkheden:

- Voorleggen aan degene op wie de klacht betrekking heeft of aan diens direct leidinggevende (bijvoorbeeld locatiedirecteur, coördinator). Indien het een klacht is die door de leerkracht opgelost kan worden spreekt u eerst de leerkracht aan. Maak even een afspraak.

- Voorleggen aan de schoolleiding (dit kan ook nadat het bovenstaande niet tot een oplossing heeft geleid).

Tel: 0104290987
 T. de Booij
Of C. Paya Juan

U kunt ons altijd aanspreken. Als u ons aanspreekt of belt zijn er verschillende mogelijkheden. Zo mogelijk lossen we de klacht direct op. Anders maken we een afspraak voor een gesprek om eea aan te horen en tot een oplossing te komen.

- Vertrouwelijk bespreken met de schoolcontactpersoon behoort tot de mogelijkheden (ook voor advies over de vraag wel of geen klacht in te dienen).

Schoolcontactpersonen zijn: Petra Bos en Giny Blees

Als dit alles niet tot een oplossing leidt kan men de klacht schriftelijke aan het bevoegd gezag voorleggen. Het aanspreekpunt namens het bevoegd gezag bij klachten is de bestuurssecretaris. Het bevoegd gezag zal proberen te bemiddelen.

 • adres: Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam
 • t.a.v Gerard Drukker
 • Postbus 23058
 • 3001 KB ROTTERDAM
 • T: 010 – 2821725 F: 010 – 2821800
 • E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Hiernaast bestaan nog de volgende mogelijkheden:

- Vertrouwelijk bespreken met een externe vertrouwenspersoon (ook voor advies over de vraag wel of geen klacht in te dienen). Contactgegevens externe vertrouwenspersonen zijn te krijgen bij de schoolleiding of bij de schoolcontactpersoon - Klacht melden bij het landelijk meldpunt vertrouwensinspecteurs. Voor klachten op het gebied van (seksueel) geweld, intimidatie, discriminatie, onverdraagzaamheid, radicalisering en dergelijke.

T: 0900 1113111 (lokaal tarief)

- Indien u niet tevreden bent met de afhandeling van uw klacht door de schoolleiding, het bestuur of de externe vertrouwenspersoon kunt u uw klacht indienen bij de landelijke klachtencommissie.

 • adres: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs
 • Postbus 85191
 • 3508 AD Utrecht
 • T: 030 – 2809590 F: 030 – 2809591
 • E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Meldcode

De Rotterdamse Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is een stappenplan voor professionals en instellingen bij (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling. De school is verplicht volgens deze code te handelen. Het stappenplan biedt ondersteuning aan professionals door duidelijk te maken wat er van hen wordt verwacht. Dat is niet alleen belangrijk voor de professional zelf, maar draagt ook bij aan effectieve hulp aan slachtoffer en pleger.

Voor wie is de meldcode bedoeld?
De meldcode richt zich op alle professionals en instellingen die in de regio Rotterdam onderwijs, opvang, hulp, zorg of ondersteuning bieden. Dat kunnen docenten en maatschappelijk werkers zijn, maar ook artsen, (psychiatrisch) verpleegkundigen en medewerkers in de (kinder)opvang.

Meer weten?
De volledige tekst en een uitvoerige toelichting zijn te vinden op:
www.huiselijkgeweld.rotterdam.nl

SISA

De afkorting SISA staat voor Stedelijk Instrument Sluitende Aanpak.
Het Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam heeft zich hierbij aangesloten. Als Openbare school is onze school dus ook aangesloten.

Het SISA-signaleringssysteem zorgt er voor dat jongeren in Rotterdam die hulp nodig hebben worden geregistreerd in een computersysteem. Als er meerdere hulpverleners van verschillende instanties met één kind bezig zijn worden de hulpverleners daarvan op de hoogte gesteld. Dan kan de hulpverlening goed op elkaar afgestemd worden. Zo werkt het signaleringssysteem:

De deelnemende organisaties bepalen zelf wanneer ze een jongere aanmelden bij SISA. Wanneer het bij één melding blijft, blijft de hulpverlenende instantie gewoon zijn werk doen. Wanneer er twee meldingen van verschillende instanties binnenkomen, ontstaat er een ‘match’. De hulpverlenende instanties krijgen een signaal dat ook een andere organisatie hulp biedt. De hulpverleners worden met elkaar in contact gebracht en het kind wordt via zijn ouders (per brief) hierover geïnformeerd. De beheerders van het systeem weten niet wat er met het kind aan de hand is, alleen dát er iets aan de hand is. De beheerders weten wel wie de hulpverleners zijn. Hert signaleringssysteem heeft een privacyreglement zoals door de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt voorgeschreven.

Deelnemers aan dit systeem zijn partners op het gebied van Werk en Inkomen, Welzijn, Zorg, Politie/Justitie en Onderwijs.
Meer informatie kunt u vinden op www.sisa.rotterdam.nl

Centrum voor Jeugd en Gezin

Het Centrum voor Jeugd en Gezin nodigt u en uw kind uit

De jeugdverpleegkundige en jeugdarts van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) zien alle kinderen op school of op het CJG. Bijvoorbeeld tijdens een gesprek of wanneer uw kind een prik krijgt.

Groep 2: meten, wegen en meer
Wanneer uw kind in groep 2 zit, ontvangt u een uitnodiging om samen met uw kind langs te komen voor een afspraak. Tijdens deze afspraak op school of het CJG wordt uw kind gemeten en gewogen en onderzoeken we de motoriek. Daarnaast nemen we een ogen- en orentest af. Naast deze lichamelijke onderzoeken gaat de jeugdarts met u in gesprek over vragen die u heeft. Deze vragen kunnen gaan over de opvoeding, thuissituatie of gezondheid van uw kind. Bij de uitnodiging ontvangt u twee vragenlijsten om in te vullen. Deze worden gebruikt tijdens het gesprek. Met uw toestemming bespreken we vooraf met de leerkracht hoe het met uw kind gaat en worden de eventuele resultaten van deze afspraak teruggekoppeld, omdat we nauw met de school samenwerken en de leerkracht uw kind dagelijks ziet.

9 jaar: vaccinaties
In het jaar dat uw kind 9 jaar wordt, krijgt uw kind twee vaccinaties: de DTP-prik tegen difterie, tetanus en polio en de BMR-prik tegen bof, mazelen en rode hond. U ontvangt van tevoren een uitnodiging om met uw kind langs te komen.

Groep 7: meten, wegen en meer
Alle kinderen uit groep 7 worden door de jeugdverpleegkundige op school of op het CJG gezien. Omdat er in deze periode veel gebeurt, hebben ouders/verzorgers vaak vragen. Bijvoorbeeld over de beginnende puberteit, emotionele ontwikkeling, omgang met sociale media etc. De jeugdverpleegkundige kan deze samen met u bespreken. U ontvangt vooraf een uitnodiging om bij het gesprek aanwezig te zijn. Voor deze afspraak wordt u ook gevraagd om thuis een digitale vragenlijst in te vullen, de SDQ-vragenlijst. Deze kunt u anoniem invullen. U kunt de antwoorden mee nemen en tijdens het gesprek bespreken. Als u niet aanwezig kunt zijn, wordt uw kind gewogen en gemeten. Met uw toestemming bespreken we vooraf met de leerkracht hoe het met uw kind gaat en worden de eventuele resultaten van deze afspraak teruggekoppeld, omdat we nauw met de school samenwerken en de leerkracht uw kind dagelijks ziet.

De jeugdverpleegkundige op school
Heeft u een vraag, bijvoorbeeld over voeding, beweging, slapen, luisteren of (faal)angst? De jeugdverpleegkundige luistert naar u en denkt graag met u mee!

De jeugdverpleegkundige die aan de school van uw kind verbonden is:

 • Chantal Verhagen
 • Telefoonnummer: 06-46396090
 • E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Zorgteam op school
Het zorgteam is een overleg met verschillende deskundigen en verbonden aan de school. Afhankelijk van de vraag kan de school de jeugdverpleegkundige van het CJG uitnodigen om deel te nemen aan het zorgteam.

Alles onder één dak
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is dé plek waar ouders, verzorgers, kinderen, jongeren en professionals terecht kunnen met vragen over gezondheid, opvoeden, opgroeien en verzorging. Als u het nodig vindt, biedt het CJG u en uw kind (van -9 maanden tot 18 jaar) ook advies en ondersteuning.
Er werken jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, doktersassistenten, pedagogen en andere deskundigen om samen met u gezond en veilig opvoeden en opgroeien mogelijk te maken.
Ga voor meer informatie over het CJG, privacy of voor opvoedinformatie naar onze website www.cjgcharlois.nl.